Privacyverklaring Centrum voor intuitief ouderschap

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Leonie Olthof-Verkerk, Centrum voor intuitief ouderschap, KvK nummer 71232451

Turgweg 36a, 06-12164672, info@centrumvoorintuitiefouderschap.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject. 

 

Persoonsgegevens 

Centrum voor intuitief ouderschap verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • IP-adres, Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Doeleinden 

Centrum voor intuitief ouderschap verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen; 

 

Social Media
Centrum voor intuitief ouderschap gebruikt praktijkvoorbeelden (eventueel anoniem) om op social media te plaatsen om anderen te inspireren. Er zal altijd een recensie worden gevraagd na afloop van het traject. Er is een mogelijkheid dat deze op de website wordt geplaatst. Dit gebeurt met voornaam en foto, anoniem is alleen mogelijk tenzij vooraf afgesproken. De tekst zal altijd van tevoren worden voorgelegd zodat er goedkeuring is van wat er wordt geplaatst. 

 

Verstrekking aan derden 

Centrum voor intuitief ouderschap zal je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van je bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en medewerkers van Centrum voor intuitief ouderschap hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren

 

Cookies 

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. 


Centrum voor intuitief ouderschap maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website.
• Er worden Google Analytics-cookies gebruikt.
• We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
• Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd.
• We delen geen gegevens met Google, dit hebben we uitgeschakeld. 

We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@centrumvoorintuitiefouderschap.nl.

 

Wijziging van privacybeleid

Centrum voor intuitief ouderschap behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Centrum voor intuitief ouderschap of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 

Vragen

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.