Algemene voorwaarden Centrum voor intuïtief ouderschap

Artikel 1: Algemeen
1.1.  Centrum voor intuïtief ouderschap is opgericht door Leonie Olthof-Verkerk. Centrum voor intuïtief ouderschap is gevestigd aan de Turfweg 36a in Doetinchem. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71232451.

1.2. Diensten: Centrum voor intuïtief ouderschap levert diensten op het gebied van coaching, massages, spreken, begeleiding en trainingen. 

Artikel 2: Toepasbaarheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en coachovereenkomsten van, of met Centrum voor intuïtief ouderschap en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Dit komt neer op alle opdrachten die ik voor je doe zoals: opleidingen, lezingen, events en trainingen die ik verzorg. En de daarbij alle uitgebrachte offertes, overeenkomsten die ik met je sluit en facturen die ik stuur.  

Betrek ik anderen of bedrijven bij de opdracht? Dan geldt de inhoud van deze voorwaarden ook voor de werkzaamheden die zij in het kader van de opdracht uitvoeren. 

Als je akkoord geeft op mijn offerte of als je een overeenkomst met mij sluit, dan ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn. 


2.2. Centrum voor intuïtief ouderschap behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. We hebben een overeenkomst als we allebei de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, of als je een (deel) betaling hebt gedaan. Heb je een online inschrijving gedaan, dan hebben we een overeenkomst als ik je inschrijving heb bevestigd. 

Artikel 4: Prijzen

Als je een coachtraject aangaat lees je in de coachovereenkomst wat ik voor je ga doen en wat de investering hiervoor is. Overige prijzen voor mijn diensten staan vermeld op mijn website of hoor je mondeling van mij. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

De prijzen en (bonus) aanbiedingen die op mijn website of overeenkomst staan, of die ik mondeling aan je heb doorgegeven, gelden voor een beperkte periode. Ik geef zo duidelijk mogelijk aan hoe lang die periode duurt, doe ik dat niet, dan zijn de vermelde prijzen en aanbiedingen maximaal 14 dagen geldig. Dat betekend dat je aan de vermelde prijzen en aanbiedingen geen rechten kunt ontlenen voor toekomstige programma’s, trajecten, events of andere trainingen of diensten. Ik kan de prijzen altijd aanpassen. 

Indien in de tussentijd van onze overeenkomst de prijzen worden gewijzigd, zal gedurende onze overeenkomst de prijzen onveranderd blijven. Bovenstaande geldt alleen voor coachovereenkomsten.  

Artikel 5: Verwachtingen

Ik zal mij uiterst inspannen om van de coaching, massages, events, trainingen of lezingen een succes te maken. Ik stel hoge eisen aan mijn eigen werkzaamheden maar, kan geen garanties geven op een beoogd resultaat. Dit komt omdat mijn coaching mede afhankelijk is van jouw actieve bijdrage en hoe je met mijn tips en materialen aan de slag gaat. Reviews en voorbeelden van anderen zijn niet bedoeld om te garanderen dat je dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Wel kunnen ze als inspiratie dienen voor wat je kunt bereiken met deelname aan mijn coachtrajecten en hoe anderen mijn werk ervaren. 

Als ik naast het coachtraject jou iets extra’s aanbied, dan is datgene toegankelijk voor de duur van het coachtraject. In de overeenkomst kan ik van die termijn afwijken en deze verlengen. 

Artikel 6: Bijeenkomsten en annulering

6.1 De locatie zal doorgaans de locatie van Centrum voor intuïtief ouderschap zijn.  Locatie en tijdstip worden gezamenlijk afgestemd. 

6.2. Kun je niet aanwezig zijn bij een live event op een bepaalde datum, dan ga je ermee akkoord dat je deze niet live kunt inhalen op een andere dag of tijd. In sommige gevallen is het mogelijk op een door je zelf gewenst tijdstip de bijeenkomst online terug te kijken. 

6.3. Kun je een afspraak voor een 1-op-1 sessie niet nakomen, om welke reden dan ook? Zeg deze afspraak dan uiterlijk 24 uur van tevoren af via telefoon of email. Zeg je de afspraak korter dan 24 uur van tevoren af? Dan komt de sessie te vervallen, en kun je deze niet meer op een ander moment inhalen. Kosten hiervoor kunnen dan ook niet geretourneerd worden. 

6.4. Je kunt 1-op-1 sessies alleen inplannen binnen de overeengekomen duur van het coachtraject of training. Na afloop van de termijn heb je geen recht meer op het inplannen van sessies. Openstaande sessies komen dan dus te vervallen. Ik adviseer je dan ook om op tijd de sessies in te plannen. 

6.5. Indien alle coachsessies verstreken zijn ruim voor afloop van de overeenkomst en als je hebt aan extra coachmomenten, zal daarvoor een nieuwe overeenkomst worden opgesteld.  

Artikel 7: Opzeggen van overeenkomst

Of je onze overeenkomst kunt opzeggen, hangt af van de activiteit: is het een event/workshop, 

coachtraject of lezing/training. 

  • Events en coachtrajecten:

Als je je inschrijft voor een event/workshop of coachtraject dan ga je een commitment aan: je kiest ervoor om 100% voor je gestelde doel te gaan. Daarom is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Bij een event/workshop is het wel mogelijk om je ticket aan een andere persoon over te dragen, tot maximaal 24 uur voordat het event begint. Deze persoon moet dan aangeven akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. 

Door je aan te melden en te betalen stem je uitdrukkelijk mee in dat je afstand doet van het recht om gebruik te maken van een bedenktijd en van het recht om de overeenkomst te herroepen. 

Je gaat de overeenkomst of event aan voor de totale duur ervan. Her is dus niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wil je wel tussentijds stoppen, dan krijg je de betaalde termijnen niet terug. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen. 

  • Lezingen en trainingen:

Als je een lezing bij mij boekt, kun je deze tot uiterlijk 1 maand voor de datum van de lezing kosteloos annuleren. Als je tussen de 2 en 4 weken voor de lezing annuleert, dan zijn de annuleringskosten 50% van de fee voor de lezing. Daarna moet je mij het gehele afgesproken bedrag betalen. Als je mijn factuur nog niet betaald hebt, dan blijven de betalingsverplichting bestaan. 

Artikel 8: wijzigingen

Als ik de datum of locatie van het event of afspraak wijzig, dan stuur ik je een bericht. Kun je niet op de nieuwe datum of locatie aanwezig zijn? Laat mij dit dan binnen 72 uur na mijn bericht weten. In dat geval ontvang je het betaalde bedrag terug of kun je je kosteloos inschrijven voor een ander event of sessie met dezelfde prijs. Als een training of event onvoldoende inschrijvingen heeft, dan kan ik deze verplaatsen naar een ander moment. Als je niet op deze nieuwe data aanwezig kunt zijn, ontvang je de betaalde bedragen terug. 

Artikel 9: overmacht

In geval van overmacht kan het zijn dat ik de overeenkomst niet kan uitvoeren, of op een pas later moment. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als ik of jij ziek bent of als er maatregelen worden opgelegd door de overheid, zoals in geval van corona. Ik zoek dan altijd naar een passende oplossing. Indien ik door overmacht de dienst niet tijdig kan verzorgen, ontvang je geen schadevergoeding. 

Artikel 10: Betalingen en facturen

10.1 Als je je inschrijft voor een event of coachtraject of een andere dienst van het Centrum voor intuïtief ouderschap, dan doe je dat niet zomaar. Je hebt ervoor gekozen om een investering te doen in jezelf en je hebt uitgezocht of dat binnen je financiële middelen ligt. Door je in te schrijven bevestig je dat je die investering kunt en wilt doen en ga je een verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen.

10.2  Als we dat hebben afgesproken, kun je de deelnemersbijdragen ook in termijnen betalen. 

10.3 Wanneer jij te laat betaalt en niet op herinneringen reageert, dan breng ik rente en incassokosten bij je in rekening. De deelname aan het coachtraject wordt opgeschort totdat je betaald hebt, de toegang tot eventuele extra’s worden in die tijd ontzegt. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan jouw kant, kan ik de openstaande bedragen per direct opeisen.

Artikel 11: Klachten

11.1 Ik ga voor het allerbeste en daarom wil ik dat jij tevreden bent en blijft. Als er iets niet loopt zoals verwacht, laat het mij dan zo snel mogelijk weten op info@centrumvoorintuitiefouderschap.nl. In dat geval zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Dat zal ik ook doen als we een conflict hebben. Pas als het ons niet lukt om daar onderling uit te komen, leggen we ons geschil voor aan de rechter. Voor onze overeenkomst geld het Nederlands recht. 

11.2 Als je mij aansprakelijk stelt, dan gelden de onderstaande regels:

– Stuur mij een bericht waarin je aangeeft waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Geef mij daarin een redelijke termijn om te reageren, of de mogelijkheid om de eventuele schade te herstellen. 

– Als ik aansprakelijk ben voor de schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs, die we voor de overeenkomst hebben afgesproken. 

– Als ik voor de schade verzekerd ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert. 

– Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste kansen etc. 

– Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 

Artikel 12: vertrouwelijke informatie en privacy

12.1 Als je een coachtraject bij mij volgt, deel je vertrouwelijke informatie met mij. Je kunt erop rekenen dat ik zeer vertrouwelijk met die informatie omga. Ik zal deze dus niet zomaar met anderen delen. 

Dat wil zeggen dat ik geen informatie deel, tenzij je mij toestemming hebt gegeven om die gegevens wel met anderen te delen, als de informatie al openbaar is of als de wet bepaalt dat ik die gegevens moet delen. 

12.2. Ik verwacht van jou ook dat je informatie van mededeelnemers niet deelt met anderen en deze vertrouwelijk houdt. 

12.3 Hoe ik met jouw privacy omga, lees je in mijn privacyverklaring. 

Artikel 13: Beeldopnames

Van online en sommige offline evenementen zullen beeldopnames worden gemaakt. Deze hebben voornamelijk als doel dat deelnemers die niet aanwezig konden zijn dit op een later moment kunnen terugkijken. Ook gebruik ik ze om mijn eigen ontwikkeling of het verbeteren van mijn trainingsmateriaal. 

Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om tijdens de online sessies je beeld en geluid uit te zetten of bij een event buiten bereik van de camera te gaan zitten. Hoor ik niets van je, dan ga ik ervan uit dat ik de beelden mag gebruiken en deze aan deelnemers of online mag tonen. Je ontvangt nooit een vergoeding voor het gebruik van de beelden. 

Als ik beelden wil gebruiken voor social media of mijn website, zal ik altijd vooraf persoonlijke toestemming vragen. 

Maak je zelf foto’s op een event of bijeenkomst en wil je die delen op social media? Dan ga ik ervan uit dat je checkt of iedereen die op de fotos staat hiermee akkoord is. Zo ja, dan mag je de foto plaatsen. 

Artikel 14: mijn werk

Alle intellectueel eigendomsrecht op de materialen die ik aan jou ter beschikking stel, blijven van mij. Dit betreft bijvoorbeeld alle geschreven en gesproken teksten, oefeningen en methodes die ik gebruik. 

Je mag de materialen voor je eigen doeleinden gebruiken maar je mag de gegevens niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan anderen beschikbaar stellen. Ook mag je de materialen onder geen beding commercieel inzetten en dus geld ermee verdienen. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij, het kan zijn dat ik bij toestemming een vergoeding aan je vraag.

Artikel 15: Wijzigen voorwaarden

Als we een coachtraject aangaan, kan het zijn dat ik tussentijds de algemene voorwaarden moet wijzigen. Als ik de voorwaarden wil wijzigen, zal ik dit altijd één maand voor de invoeringsdatum laten weten. Als je na de wijziging gebruik blijft maken van mijn diensten, dan gelden de nieuwe voorwaarden. 

Tot slot: 

Hopelijk zijn deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag voordat je met deze voorwaarden akkoord gaat.